Contact Us

  • Sprint Kenya House, Waiyaki Way.
    P.O. Box 29517 -00100, Nairobi., Kenya.
  • +254 799 188887
  • +254 777 188800
  • info@sprintkenya.co.ke

Close Menu